Pracodawcy

Pracodawcy

 

 

Sprawowanie opieki profilaktycznej nad pracującymi odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Poradnią Medycyny Pracy eLMED w Toruniu a pracodawcą, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2014.1184 t.j.). Podpisanie umowy jest bezpłatne, a umowa może być zawarta na czas nieokreślony (druk umowy).

Badanie profilaktyczne pracownika lekarz uprawniony przeprowadza w oparciu o skierowanie od pracodawcy, zawierające dane pracownika, nazwę jego stanowiska pracy oraz wykaz czynników szkodliwych bądź uciążliwych, na które narażony jest pracownik na tym stanowisku, łącznie z aktualnymi wynikami badań środowiskowych. Na podstawie informacji zawartych w skierowaniu pracodawcy, lekarz uprawniony ustala zakres badań dodatkowych i konsultacji, niezbędnych do wykonania u pracownika zatrudnionego na konkretnym stanowisku pracy w celu wydania orzeczenia lekarskiego o zdolności bądź braku zdolności do wykonywania pracy.

Poradnia Medycyny Pracy eLMED kieruje swoją ofertę do wszystkich zakładów pracy, przedsiębiorstw, firm, urzędów, placówek oświatowych, szkół wyższych oraz osób zatrudnionych na różnych stanowiskach kierowców, osób pracujących na wysokości, w hałasie , przy komputerze oraz studentów.

Aby zminimalizować koszty po stronie pracodawcy, honorujemy aktualne wyniki badań i wystawiamy orzeczenia o zdolności do pracy na maksymalnie możliwy czas z uwzględnieniem stanu zdrowia pracownika, warunków pracy i przepisów prawa.