RODO – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Home / RODO – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Pacjentów Toruńskiej Poradni Sportowo-Lekarskiej eLMED

 1. Administratorem danych osobowych jest eLMED sp. z o.o. s.k. z siedzibą w 87-100 Toruń, ul.Suleckiego 2E, zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt:e-mail: elmed@elmed-torun.pl lub pisemnie na w/w adres siedziby.
 2. Kontakt do Inspektora danych osobowych: e-mail: elmed@elmed-torun.pl, tel. (56) 6 200 100, kom. 503 506 900 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe celu ochrony stanu zdrowia Pacjentów, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
 5. Nie udostępniamy danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Dane Pacjentów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa (Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 8. Pacjent ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych,ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych w zakresie przewidzianym przepisami prawa (Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 9. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa (Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Przekazanie Administratorowi danych osobowych Pacjentów jest wymogiem ustawowym. Dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.

Z poważaniem
Toruńska Poradnia Sportowo-Lekarska eLMED